A KraftFM Kft. által üzemeltetett weboldal adatkezelési tájékoztatója

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény alapján („Tájékoztató”).

 1. Bevezetés, előzmények

Jelen Tájékoztatót a Kraft FM Kft. („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Adatkezelő a személyes adatok tisztességes és átlátható feldolgozásában hisz. Fontosnak tartjuk, hogy látogatóink és ügyfeleink megértsék, mikor és milyen személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok a 4. cikkben meghatározott Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) által meghatározott azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információk. A weboldalunkat felkereső személyek személyes adatait gyűjtjük össze, amikor azok feliratkoznak hírlevelünkre, kapcsolat felvételi kérelmet nyújtanak be, vagy állásajánlatunkra jelentkeznek.  

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

 

 1. Az adatkezelő és képviselőjének neve és elérhetőségei

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelések vonatkozásában az Adatkezelő adatai:

Kraft FM Korlátolt Felelősségű Társaság

 • postai cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
 • e-mail cím: info@kraft-fm.hu
 • honlap cím: www.kraft-fm.hu 
 • telefonszám: +36 20 250 7469
 • képviselő neve: Jászberényi István

 

 1. Az adatvédelmi ILLETEKES neve és elérhetőségei
 2. Firtkó Tibor ügyvéd
 • elérhetősége: 1088 Budapest, Krúdy u. 4.
 • e-mail cím: firtko@drfirtko.hu

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE, Az adatkezelés célja, JOGALAPJA, AZ ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal és jogalap alapján kezeli:

 

 • Hírlevél

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap #

Adatkezelés időtartama

Érintettek jogai

Adatfeldolgozók

Címzettek

1.

Hírlevelek küldése, hogy folyamatosan friss információval lássuk el Önöket. Illetve szükségszerű kapcsolattartás. Hírlevél keretében Adatkezelő kifejezetten jogosult direkt marketing megkeresések kiküldésére.

az email címét, a vezeték és keresztnevét, illetve néhány Ön által megadott személyes – pozícióra vonatkozó -  információt (opcionális)

Szerződés teljesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig

·        Tájékoztatáshoz való jog

·        Hozzáféréshez való jog

·        Helyesbítéshez való jog

·        Törléshez való jog (időtartam letelte vagy jogellenesség esetén)

·        Korlátozáshoz való jog

·        Adathordozhatósághoz való jog

 

Ajánlatkérő megadhatja az érintett személyes adatait a belső címzetteknek. Ezek a címzettek hozzáférést kapnak az Ön adataihoz az előzőekben leírt célok teljesítése érdekében. Ajánlatkérőn belül a következők kaphatnak adatokat:

1.      Értékesítés

2.      Marketing

3.      Humán erőforrás

Ajánlatkérő nem osztja meg személyes adatait olyan külső címzettekkel (harmadik felekkel), akik közvetlenül marketing célokra kívánják használni azokat, hacsak erre vonatkozóan nem kapott külön hozzájárulást.

 


 

 

 • Általános kapcsolatfelvétel

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap #

Adatkezelés időtartama

Érintettek jogai

Adatfeldolgozók

Címzettek

1.

Összegyűjtjük az elérhetőségeit, és azokat az információkat, kéréseket, kérdéseket, amit a kapcsolattartónak ismernie kell a kapcsolatfelvételhez és a probléma megoldáshoz. Illetve szükségszerű kapcsolattartás.

név,

e-mail cím, telefonszám

Szerződés teljesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig

·        Tájékoztatáshoz való jog

·        Hozzáféréshez való jog

·        Helyesbítéshez való jog

·        Törléshez való jog

·        Korlátozáshoz való jog

·        Adathordozhatósághoz való jog

 

 

Ajánlatkérő megadhatja az érintett személyes adatait a belső címzetteknek. Ezek a címzettek hozzáférést kapnak az Ön adataihoz az előzőekben leírt célok teljesítése érdekében. Ajánlatkérőn belül a következők kaphatnak adatokat:

1.      Értékesítés

2.      Marketing

3.      Humán erőforrás

4.      Adott szakterület, érintett kolléga

Ajánlatkérő nem osztja meg személyes adatait olyan külső címzettekkel (harmadik felekkel), akik közvetlenül marketing célokra kívánják használni azokat, hacsak erre vonatkozóan nem kapott külön hozzájárulást.

 


 

 

 • Kapcsolatfelvétel munkaviszony létesítése céljából

 

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap #

Adatkezelés időtartama

Érintettek jogai

Adatfeldolgozók

Címzettek

1.

A jelentkezők/egyéb érdeklődök az adott pozícióra való megfelelőségnek vagy esetleges alkalmatlanságának az igazolása, azok önéletrajzaival, motivációs levelével, illetve az általuk elküldött dokumentummal.

A jelentkező önéletrajzának alapadata, különösen tekintettel a személyes adataira (jellemzően teljes név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, végzettségek, előző munkahelyek) és motivációs levélben lévő személyes adatok.

Szerződés teljesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulása.

 

Amennyiben az érintettel munkaviszonyt létesít az Adatkezelő, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett munkavállaló közötti munkaszerződés jogszerű teljesítse érdekében.

De ebben az esetben az adatkezelés kikerül a jelen szabályzat hatálya alól, és a továbbiakba Adatkezelő az általános adatkezelési szabályai szerint kezeli tovább az érintett munkavállaló személyes adatait.

Amennyiben az érintettel munkaviszonyt létesít az Adatkezelő, akkor a hivatkozott munkaviszony megszűnésétől számított 3 év.

 

Amennyiben nem létesít munkaviszonyt Adatkezelő az érintettel, akkor az adott betöltött munkakör próbaidejének időtartamára (legfeljebb 3 hónap).

·        Tájékoztatáshoz való jog

·        Hozzáféréshez való jog

·        Helyesbítéshez való jog

·        Törléshez való jog

·        Korlátozáshoz való jog

·        Adathordozhatósághoz való jog

 

 

Ajánlatkérő megadhatja az érintett személyes adatait a belső címzetteknek. Ezek a címzettek hozzáférést kapnak az Ön adataihoz az előzőekben leírt célok teljesítése érdekében. Ajánlatkérőn belül a következők kaphatnak adatokat:

1.      Értékesítés

2.      Marketing

3.      Humán erőforrás

 

Ajánlatkérő nem osztja meg személyes adatait olyan külső címzettekkel (harmadik felekkel), akik közvetlenül marketing célokra kívánják használni azokat, hacsak erre vonatkozóan nem kapott külön hozzájárulást.

 

 


 1. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
  • A Tájékoztató 4. pontjában feltüntetett személyes adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő kizárólag a 4. pontban részletezett belső kollégáknak továbbítja az érintettek személyes adatait.
  • Adatkezelő együttműködhet más cégekkel, hogy kiemelkedő felhasználói élményt nyújtson az Érintetteknek. Emiatt Adatkezelő megoszthat adatokat harmadik felekkel. Ajánlatkérő ezen harmadik felek elérhetőségeit haladéktalanul feltüntetni a 4. pont szerinti táblázat Címzettjei között.
  • Adatfeldolgozók:

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy jelen tájékoztató kiadásának a pillanatában Adatkezelő nem alkalmaz a tárgybeli személyes adatok kezelés vonatkozásában adatfeldolgozót, azonban az adatfeldolgozói kör változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista az Adatkezelő honlapján lesz elérhető.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Számos biztonsági intézkedést használunk, beleértve a kifinomult titkosítási és hitelesítési eszközöket a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében. Az Ön személyes adatait biztonságos hálózatokba menti, és csak korlátozott számú személy számára érhető el, akik kötelesek az információt bizalmasan kezelni. Minden információt biztonságos szervereken tárolnak.

 

 1. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

 

 1. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

 • Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi esetekben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  · az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

  · az adatkezelés jogellenes;

  · az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  · az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az

 • Kraft FM Kft. (postai cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., email: info@kraft-fm.hu) címen. 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 1. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA


Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

  · postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  · cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  · telefonszám: +36 1 391 1400

  · fax: +36 1 391 1410

  · e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  · honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Kraft FM Kft.